Sách Nói

Hoa Sen Trên Tuyết

Tên tác giả

Mi Tiên Vấn Ðáp (Kinh Milinda Panha)

Hòa thượng Giới Nghiêm dịch